Portál Práce


zpět na výpis

Plat

30.11.2014

Plat je, stejně jako mzda, peněžitá odměna za práci zaměstnance v pracovním poměru se zaměstnavatelem. Rozdíl spočívá v tom, že plat dostávají zaměstnanci ve státním sektoru, jejichž zaměstnavatelem je stát, kraj, obec, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba. Mzda je oproti tomu vyplácena v soukromém nebo-li podnikatelském sektoru.

Peněžité odměňování zaměstnance je dnes stanoveno zákoníkem práce. Dříve existovaly pro plat a mzdu dva samostatné zákoníky.

Jaká je výše platu, podle čeho se určuje a jaké další podrobnosti je dobré znát?

Výše platu je ovlivněna náročností a složitostí práce a pracovními podmínkami. K jeho určení slouží takzvaný platový tarif, který se skládá ze 2 složek: platové třídy a platového stupně. Platových tříd je 16 a platových stupňů 12. Podmínky pro zařazení do těchto platových skupin stanovuje vláda České republiky. Pro určení platu se využívají i tzv.  platové tabulky. V den nástupu do práce obdrží zaměstnanec od zaměstnavatele písemný platový výměr, který musí obsahovat platovou třídu a platový stupeň, výši platového tarifu a ostatní peněžité složky, které se budou k platu zaměstnance vztahovat – těmito složkami se rozumí osobní příplatky, zvláštní příplatky apod. V neposlední řadě musí výměr obsahovat i termín a místo výplaty.

 

Pokud jde o ostatní složky platu, jedná se konkrétně o příplatky. Zaměstnanci může nebo dokonce musí být k platu přiznán příplatek v případě, že tento splní zákonné podmínky.

Jaké jsou typy příplatků :

  • Osobní příplatek – může být zaměstnanci přiznán v případě, dosahuje-li dlouhodobě velmi dobrých pracovních výkonů a plní-li větší množství pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci. Jeho výše činí až 50% platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě.
  • Příplatek za vedení – tento příplatek slouží k ocenění zaměstnanců ve vedoucích pozicích za jejich odvedenou práci v oblasti řízení. Jeho výše je rozdělena do několika stupňů a je ovlivněna množstvím práce daného vedoucího a počtem jeho podřízených. Je možno dosáhnout příspěvku v rozsahu od 5% až do 60% platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě.
  • Příplatek za noční práci – jeho výše je 20% průměrného hodinového výdělku. Tento příplatek je takzvaně nárokový a tudíž ho zaměstnavatel nemůže zrušit ani omezit.
  • Příplatek za práci o víkendu – 25% průměrného hodinového výdělku.
  • Příplatek za rozdělenou směnu – 30% průměrného hodinového výdělku.
  • Zvláštní příplatek

Jaká je forma úhrady  za práci přesčas? Pokud zaměstnanec pracuje přesčas, přísluší mu poměrná část z platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku i z příplatku za ztížené pracovní podmínky za odpracovanou hodinu a příplatek ve výši 25% průměrného hodinového výdělku,  popřípadě 50% průměrného hodinového výdělku v případě, že tento přesčas byl v době nepřetržitého odpočinku. Je však možné se se zaměstnavatelem dohodnout na udělení náhradního volna namísto platu za odpracované hodiny přesčas.